2020 سپتامبر 03

مدیریت ناوگان حمل مواد غذایی، بهداشتی و دارویی

۱۳ شهریور: راهکارهای مدیریت ناوگان خودروهای حمل مواد غذایی، بهداشتی و دارویی

مدت زمان مطالعه: ۶ دقیقه یک سامانه مدیریت ناوگان باید چه راهکارها و امکاناتی را در جهت مدیریت ناوگان حمل و پخش مواد غذایی، بهداشتی و دارویی ارائه دهد؟