2020 سپتامبر 30

ECU و زمان تعویض روغن موتور

۰۹ مهر: تشخیص زمان تعویض روغن موتور از طریق اتصال ردیاب به ECU خودرو

مدت زمان مطالعه: ۸ دقیقه معرفی سیستم نگهداری و تعمیرات سامانه ردیابی بهیاب با قابلیت تشخیص زمان تعویض روغن موتور از دو طریق محاسبه پیمایش یا اتصال به ECU خودرو.